English  German  Russian  

m menu image  m home m cart

Have you seen ...

Facebook_LF Models

Specials  [more]

Ansaldo SVA 5 Late
Ansaldo SVA 5 Late
€20,00  €15,00
Save: 25% off
Ansaldo SVA 9
Ansaldo SVA 9
€20,00  €15,00
Save: 25% off

Privacy Notice

GDPR-PERSONAL DATA PROTECTION

INFORMATION ON THE PROCESSING AND HANDLING OF PERSONAL DATA

 

1. INTRODUCTION

1.1. The User  uses your personal information as a necessary part of fulfilling contractual obligations related to the sale of goods (or for the acceptance of same in order to fulfill such contracts) and also utilizes such personal data as a necessary contribution of fulfilling the legal obligations of this company.

 

2. IDENTITY AND CONTACT INFORMATION OF USER OF YOUR DATA

2.1. The User of your personal data is the Contractor, located at Nový Malín 711, 78803 Nový Malín, Czech Republic; Identification Number: 60009179 (Hereinafter referred to as ‘the Contractor’).

2.2. Contact information of the Contractor is as follows: Ing.Ladislav Fojtl, Nový Malín 711, 78803 Nový Malín, Czech Republic; email: lfmodels@lfmodels.cz, phone +420 724343629.

2.3. The Contractor names no caretaker for the protection of personal data.

 

3. LEGAL BASIS REGARDING THE USE OF PERSONAL DATA

3.1. The legal basis for the use of your personal data is based on need to use it for:

3.1.1. The fulfillment of the contract between you and the Contractor, or for the purpose of the completion of such completion in accordance with 6/1 b) Regulations of European Parliament and Article 2016/679 on the protection of physical entities and the use of their personal data and the free movement of such data and of the repeal of Guideline 96/46/ES (General Order On the Protection of Personal Data) (Hereinafter referred to as ‘the Order’).

3.1.2. The fulfilment of legal obligations that the Contractor is bound to with respect to 6/1 c) Order, specifically on the obligations of the User bound to legal requirements, specifically Article No.235/2004 Sb. And taxes calculated on the given amount in accordance with the wording of older requirement No.586/1992 Sb., regarding taxation on income, and the wording of older requirement No.563/1991 Sb on accounting with respect to older wordings of those requirements.

 

4. PURPOSE OF PROCESSING OF PERSONAL DATA

4.1. The purpose for the processing and using your personal data is to fulfill  the Contractor’s legal obligations required by relevant contracts, including the delivery of goods and resolution of any problems that arise during the transaction before the contract is completed and all remaining legal obligations of the Contractor  regarding the contract.

4.2. There are no automatic individual decisions undertaken by the Contractor with respect to Article No.22.

 

5. TIME LIMITS ON THE RETENTION OF PERSONAL DATA

5.1. Your personal data may be stored and processed until legal obligations of the contract are fulfilled for the time necessary for archiving purposes, and no longer then the limits set out in these documents.

 

6. OTHER RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

6.1. Other recipients of your personal data will be transport companies and other entities that may be obliged to ensure delivery of goods or payments as outlined by the relevant purchase contract(s) and related support staff relevant to technical requirements, the operation of the e-shop including necessary software and data storage systems.

6.2. Recipients of your personal data used to meet all legal requirements may include,but are not limited to, financial institutions, among others, in cases that require the storage of such relevant data.

6.3. The Contractor  will not provide your data to a third party (nations outside the EU) or to any international organization.

 

7. RIGHTS OF THE DATA OWNER

7.1. Under the terms of the agreement, you have the right to request from the Contractor access to your personal data, the right to any required corrections or the deletion of your personal data, the restriction of its use, the right to object to its processing and furthermore to the transfer and portability of your personal data.

7.2. In situations where you suspect the misuse of your personal data or where prescribed laws were not adhered to, you have the right to file a complaint with the Supervisory Authority.

7.3. You have no obligation to disclose your personal data. Your personal data is required to fulfill the contract between yourself and the Contractor, but the Contractor cannot fulfil the obligations without such data.Nový Malín, 1.1.2021

 

 

 

 

 

GDPR- ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

  1. Ing.Ladislav Fojtl provádí zpracování Vašich osobních údajů, z důvodu nezbytnosti splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (či pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění veřejnoprávních povinností z toho vyplývajících.

 

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je Ing.Ladislav Fojtl, se sídlem Nový Malín 711, 78803 Nový Malín, Czech Republic; IČ:60009179  (dále jen „správce“).

2.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Ing.Ladislav Fojtl, Nový Malín 711, 78803 Nový Malín, adresa elektronické pošty lfmodels@lfmodels.cz, telefon: +420 724343629.

2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro:

3.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

3.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dále pak osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

6.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

6.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům. Máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Avšak poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným krokem pro uzavření a plnění smlouvy a bez tohoto poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo správcem splnit.Nový Malín, 1.1.2021