English  German  Russian  

m menu image m home m cart

Have you seen ...

Facebook_LF Models

Specials  [more]

Grunau Baby IIb Czechoslovakia 2
Grunau Baby IIb Czechoslovakia 2
€17,00  €12,00
Save: 29% off
Grunau Baby IIb France 1
Grunau Baby IIb France 1
€17,00  €12,00
Save: 29% off

Shipping & Returns

shipment & shipment cost

Shipment cost depends on a weight of a package.

An order is usually released within a month. But due the queue is possible delay.

CLAIMS & RETURNS

Guarantee, complaints

 

1. The warranty for the sold articles shall be provided by the Contractor in accordance with the generally binding legal regulations of the Czech Republic. The warranty period begins on the day when the Buyer accepts the articles from the Contractor. The warranty covers to manufacturing defects or other defects not incurred as a result of incompetent or inconsiderate handling, use of the product in conflict with its purpose or instructions for assembly, mechanical damage, natural disasters or in accordance with the law. Please note that the image on the packaging of the articles is informative only and may not fully comply with the contents of the delivered articles.

 

2. Complaints is necessary to sent via the following email address: lfmodels@lfmodels.cz.

 

3. Faulty items (assembly instructions for example) can be sent by mail, unless the Contractor and the Buyer have agreed in advance by e-mail or phone that the Contractor shall see to sending the defective, missing or otherwise complained part of the article of the complained article to the Buyer without requesting to inspect the faulty article. In the eventthe Buyer sends defective item to the Contractor, he must attaches a legible original of the purchase document – the invoice with a detailed description of the defect of the defective goods. If the items accepted by the Buyer do not correspond to the purchase contract, the Buyer shall have the right to have the item put into the condition corresponding to the purchase contract by the Contractor free of charge and without any delay, namely, either by replacing the items(s) or theri addition according to the requirements of the Buyer. If such procedure is not possible, the Buyer can request adequate suitable reduction in the price of the items or it can withdraw from the contract. This doesn´t apply to situations where the Buyer knew about the conflict before accepting the articles or if the conflict with the purchase contract was caused by the Buyer himself.

 

4. For justified complaints, the Buyer is authorized to:

 • have his complaint settled no later then 30 calendar days from the day the complaint was in force, unless the Contractor agrees otherwise with the Buyer,
 •  
 • in case of remediable defects, the Buyer has the right to free, due and timely removal of the defect, the right to exchange the defective items or defective parts, if this is not disproportionateto the nature, the right to a suitable reduction in the purchase price or to withdraw from the purchase contract,
 •  
 • for unrepairable defects that prevent due use of the item, the right to replacement of the defective items or to withdraw from the contract.
 •  
 •  
 • 5. As soon as the complaint is accepted, the Buyer shall be informed of the most suitable form and details of the complaint procedure within 7 days. A written record of the complaint and its settlement shall be made and sent to the Buyr´s email. If the complaint is justified, the Buyer has the right to compensation for all costs purposefully incurred in connection with the forced complaint.

 

 

 • 6. The rights and obligations of the contracting parties with regard to the rights following from defective performance shall be governed by the relevant general binding regulations (especially the provisions of s. 1914 to s. 1915 of the Civil Code).
   •  

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka a právo z vadného plnění

 

1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny nešetrným či neodborným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k sestavení, mechanickým poškozením, živelnými pohromami, či jak stanoví zákon. Upozorňujeme na to, že obrázek na obalu zboží je pouze ilustrační a nemusí se plně shodovat s obsahem dodaného zboží.

 

2. Reklamaci lze zaslat e-mailem na adresu: lfmodels@lfmodel.cz.

 

3. Reklamované zboží je možné zasílat poštou, na základě předchozí telefonické nebo e-mailové dohody mezi prodávajícím a kupujícím nebude dohodnuto, že prodávající u reklamovaného zboží zajistí zaslání vadného, chybějícího či jinak reklamovaného zboží nebo jeho části kupujícímu, aniž by reklamované zboží potřeboval ke kontrole. V případě, že kupující zašle reklamované zboží prodejci, je nutné přiložit k reklamovanému zboží čitelný originál dokladu o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. V případě, že převzaté zboží kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho doplněním; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo:

 • na vyřízení reklamace nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak,
 • jde-li o vadu, která jde odstarnit, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
 • a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy.

 

5. Při přijetí reklamace bude kupující do 7 dnů vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamace. O jejím přijetí o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol, který je zaslán na e-mailovou adresu kupujícího. Bude-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8. V případě, že věc při převzetí kupujícím vykazuje vadu, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; pokud takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo kupující vadu způsobil sám.

 

9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

10. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

 

11. Právo z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Nový Malín 711, 78803 Nový Malín.

 

12. Ustanovení uvedená v bodě 7 reklamačních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.